NEWS

Łódź bez uchwały krajobrazowej | IGRZ

Łódź bez uchwały krajobrazowej | IGRZ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził w dniu 11 sierpnia br. o nieważności tak zwanej uchwały krajobrazowej dla miasta Łodzi, zaskarżonej przez Wojewodę Łódzkiego. Ww. wyrok jest nieprawomocny, Radzie Miejskiej w Łodzi przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd, prezentując ustne uzasadnienie wyroku, uznał za zasadne między innymi zarzuty:

1. Naruszenie zasad kompetencyjnych. Przy ustalaniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie było podstaw do regulacji wykraczających poza upoważnienie ustawowe.

2. Sąd przyznał, że w uchwale mogą być zawarte różne warunki dla sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w poszczególnych częściach/strefach miasta. Ale strefy te winny i muszą być jasno i precyzyjnie opisane. Opis w formie załącznika graficznego jest niewystarczający i może być traktowany jedynie jako narzędzie pomocnicze.

3. Sąd zaznaczył, że w uchwale znalazły się warunki i termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków ich sytuowania, ale brak jest zapisów dotyczących procedury rozstrzygającej. Inaczej mówiąc: jak to robić? Jak dostosować? Mówi się np. o odległościach między różnymi tablicami reklamowymi. Ale właściciel której ma być zobowiązany? Który winien się dostosować?

4. Naruszenie techniki prawodawczej. Sąd przypomniał, że można co prawda posługiwać się pojęciami o znaczeniu powszechnym, ale nie w sytuacji gdy zachodzi potrzeba egzekwowania obowiązków. Stąd takie sformułowania jak np. „należyty stan estetyczny”, „odpowiednie proporcje”, „zachowanie właściwej ekspozycji” są niedopuszczalne.

W dalszej kolejności ustnego uzasadnienia wyroku sąd uznał między innymi za bezzasadne zarzuty:

1. Naruszenie zasady uchwalania uchwały (ponowne wyłożenie). Ustawa krajobrazowa wprowadziła bowiem odrębny tryb postępowania.

2. Naruszenie ochrony praw nabytych (tak w odniesieniu do osób fizycznych, jak i instytucji). Sąd stwierdził, że ten zarzut należy kierować do ustawodawcy, ponieważ ustawodawca uznał priorytet ochrony krajobrazu, a nie ochrony osób. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę możliwość wniesienia skargi konstytucyjnej. Ponadto sąd zaznaczył, że w każdej chwili można dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

3. Podziału miasta na strefy w kontekście ustanowionych w uchwale krajobrazowej dla stref zasad i warunków wobec zasad i warunków w uchwale o parku kulturowym ulicy Piotrkowskiej oraz uchwalonych w trakcie procedowania uchwały krajobrazowej planów miejscowych. Sąd zaznaczył, że uchwała krajobrazowa może przewidywać różne regulacje w poszczególnych strefach. Ponadto, że uchwała o parku kulturowym ulicy Piotrkowskiej (wraz z jej nowelizacją) nie powinna być sprzeczna z uchwałą krajobrazową, ale fakt ten nie ma wpływu na samą uchwałę krajobrazową.

4. Przekroczenia upoważnienia ustawowego w sprawie ustanowienia na terenie miasta dominującego jednolitego koloru szarego. Sąd wskazał, że takie rozstrzygnięcie jest wyrazem dbałości o krajobraz. Kolor szary jest dla krajobrazu neutralny.

Więcej zawierać będzie pisemne uzasadnienie wyroku. Przedstawiciele miasta Łodzi nie odnieśli się do wyroku, który jest nieprawomocny. Nie ma też informacji czy miasto będzie występować o jego kasację.

O komentarz na temat decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poprosiliśmy Lecha Kaczona, prezesa Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

-  Jak Pan ocenia decyzję Sądu?

- Sąd odniósł się do zarzutów dotyczących konkretnych zapisów uchwały krajobrazowej dla Łodzi. Część z nich uznał za zasadne, część za nieuzasadnione. Sąd wykazał (na ten moment w ustnym uzasadnieniu), że część zapisów uchwały jest niezgodna z Ustawą krajobrazową. Ponadto Sąd wskazał drogę dla ewentualnych zmian w Ustawie. W kilku punktach sąd podzielił zgłaszane przez nas zastrzeżenia do zapisów łódzkiej uchwały.

- Co to oznacza dla innych miast, zwłaszcza Warszawy?

- Miasta winny podchodzić ze szczególną starannością do projektowania przepisów uchwał krajobrazowych. Stosować prawo, a nie je interpretować, nie przekraczać kompetencji wynikających z Ustawy. Lepiej współdziałać z zainteresowani środowiskami i uwzględniać dobre, sprawdzone rozwiązania.

- Czy realizacja miejskich uchwał krajobrazowych jest zagrożona?

- Przygotowanie i realizacja uchwał krajobrazowych w miastach nie jest zagrożona. Wyrok sądu w Łodzi może jedynie pomóc w opracowywaniu poprawnych przepisów takich uchwał. Ale najlepszym rozwiązaniem byłaby stosowna nowelizacja Ustawy krajobrazowej.

Źródło: www.igrz.com.pl

JK

Dodane tagi