ARTYKUŁ

Uchwała krajobrazowa w Gdyni coraz bliżej

Uchwała krajobrazowa w Gdyni coraz bliżej

Blisko pięć lat trwały analizy i spotkania specjalnie powołanego w tym celu zespołu urzędników z Gdyni, którzy odpowiedzialni byli za stworzenie projektu uchwały krajobrazowej. Jak podaje Urząd Miasta Gdyni, projekt uchwały został właśnie przesłany do niezbędnych uzgodnień, a KLIMATyczna Przestrzeń Gdyni staje się faktem. 

Początek prac nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej sięga momentu wejścia w życie sejmowej ustawy, która dokonała nowelizacji wielu przepisów. Krótko po jej ogłoszeniu, Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę zobowiązującą Prezydenta do przygotowania projektu tzw. uchwały krajobrazowej „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

- Gdynia jest miastem nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się i odpowiadającym współczesnym trendom – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. -  Informacja wizualna jest nieodłącznym elementem nowoczesnej przestrzeni miejskiej, jednak tylko wtedy, gdy wykonana jest w sposób estetyczny oraz profesjonalny, z poszanowaniem architektury i kontekstu miejsca. Stąd niezwykle ważne jest wprowadzenie uchwały krajobrazowej w Gdyni. Cieszę się, że zakończyliśmy kluczowy etap prac i wierzę, że już wkrótce zostanie ona przyjęta.

Teraz czas na wymagane ustawą poddanie projektu uzgodnieniom z: wojewódzkim konserwatorem zabytków, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, marszałkiem województwa oraz przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej.

Po pozytywnym zakończeniu uzgodnień, uchwała zostanie wyłożona do publicznego wglądu i rozpocznie się zbieranie uwag do projektu. Gdy uwagi zostaną rozpatrzone, pozostanie przyjęcie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Gdyni.
 
- Wprowadzenie uchwały krajobrazowej jest konieczne, by skutecznie rozwiązać problemy estetyczne i przestrzenne w naszym mieście. Bez podjęcia uchwały nie ma możliwości świadomego oddziaływania na krajobraz miejski – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - W przestrzeni miejskiej nie brakuje niestety nielegalnych, źle zaprojektowanych i nieestetycznych urządzeń reklamowych. Przykładem może być reklama na kółkach niewymagająca zgłoszeń, w obecnym stanie prawnym pozostająca poza kontrolą. Tablice na przyczepach sytuowane są zazwyczaj z pominięciem obowiązujących odległości od krawędzi jezdni wynikających z ustawy o drogach publicznych. Poza aspektem estetycznym ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W związku z powyższym zapisy uchwały nie dopuszczają reklam niezwiązanych z gruntem – dodaje. 

- Założeniem ustawy i uchwały jest wprowadzenie ładu przestrzennego. Obecna sytuacja, z tysiącami samowolnie ulokowanych w przestrzeni publicznej reklam jest nieakceptowalna. Prace nad gdyńską uchwałą wymagały jednak rozstrzygnięcia jak potraktować tych przedsiębiorców, którzy legalnie prowadzą działalność reklamową. Z myślą o nich wprowadziliśmy przepis, który legalnie powstałym reklamom  pozwala funkcjonować przez pięć lat. Takich reklam jest niewiele, ale uznaliśmy, że traktowanie ich na równi z tymi, którzy prowadzą działalność niezgodnie z przepisami byłoby niesprawiedliwe – mówi wiceprezydent Michał Guć.

- Miasto Gdynia od wielu lat dba o wysoką jakość funkcjonalną i estetyczną przestrzeni miejskiej. Zrealizowaliśmy mnóstwo projektów informacyjnych, edukacyjnych i promujących dobre praktyki rozwiązań szyldziarskich i reklamowych. Na bieżąco dbamy o wysoką jakość informacji wizualnej zarówno tej miejskiej, jak i komercyjnej. W projektach zagospodarowania przestrzeni publicznej, z roku na rok stosujemy coraz to nowsze i bardziej funkcjonalne elementy małej architektury o wysokich standardach estetycznych i technicznych. Projekt uchwały krajobrazowej, nad którym wraz z zespołem pracujemy, jest następnym ważnym krokiem w kierunku podnoszenia jakości estetycznej przestrzeni publicznej naszego miasta. Wyrażam głęboką nadzieję, że uda nam się szybko uzyskać, wymagane ustawą, uzgodnienia i opinie oraz że projekt w niedługim czasie będziemy mogli wyłożyć do publicznego wglądu – mówi Jacek Piątek, plastyk Gdyni.

Ustawa krajobrazowa wprowadziła do innych aktów prawnych szereg definicji, m.in.: reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego i priorytetowego. Do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego oddane zostały nowe instrumenty mające na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznych. Rady gmin określać mogą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na konkretnie wyznaczonych obszarach wprowadzać można np. zakazy lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych i zarządzić wymóg dostosowania stanu istniejącego do założeń uchwały.
 
Gdynia została podzielona na dwie strefy: A i B. Celem podziału było wyznaczenie terenów szczególnie ważnych ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Strefa A (zaostrzonego rygoru wizualnego) obejmować będzie między innymi: centralny obszar miasta w tym śródmieście, obszary dziedzictwa kulturowego, zespoły przestrzenne wpisane do rejestru zabytków oraz obszary o wysokiej wartości urbanistycznej, architektonicznej i widokowej. Strefa B (rygoru wizualnego) obejmuje pozostałą część Gdyni. Uchwała nie będzie miała zastosowania na obszarach terenów zamkniętych, np. wojskowych. Projekt uchwały zakłada całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w strefie A. Przyjmuje się zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. 

Proces porządkowania dotyczyć będzie również szyldów na budynkach. Przewiduje się ograniczenie ich ilości oraz dostosowanie do rodzaju architektury. Projekt uchwały zawiera też wytyczne do standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury.

Źródło informacji: Urząd Miasta Gdyni.

Przypominamy materiał o Ustawie Krajobrazowej dla Warszawy TUTAJ.

 KL

Dodane tagi