Marketing MIX Roczna korekta VAT za 2018 rok

Roczna korekta VAT za 2018 rok

0

Do złożenia rocznej korekty VAT zobowiązani są podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT, korzystając z proporcji obliczonej na podstawie obrotów roku ubiegłego. Korektę składamy w pierwszej deklaracji za rok bieżący. Jak obliczyć wielkość korekty i jakie obowiązki należy przy tym spełnić?

Jak obliczamy wskaźnik proporcji VAT?

Firmy, które prowadzą sprzedaż mieszaną, są zobowiązane do dzielenia wydatków związanych z działalnością na trzy grupy:

– zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną,

– zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną,

– zakupy, które mogą służyć obu rodzajom sprzedaży.

W sytuacji, kiedy podatnik nie jest w stanie określić, w jakim stopniu dany towar będzie wykorzystywany do celów opodatkowanych, a w jakim do zwolnionych, może dokonać odliczenia VAT-u na zasadzie proporcji. Obliczana jest ona jako udział obrotu z tytułu czynności uprawniających do obniżenia podatku należnego w całkowitym obrocie wypracowanym w związku z czynnościami uprawniającymi do obniżenia VAT należnego oraz czynnościami, które nie dają takiego prawa. Jest to tzw. wstępny wskaźnik proporcji oparty na danych z roku ubiegłego. W niektórych przypadkach do rozliczeń wstępnych stosuje się proporcję szacunkową. Jest ona ustalana w porozumieniu z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego, jako prognoza. Stosuje się ją, gdy podatnik w poprzednim roku podatkowym nie prowadził sprzedaży mieszanej, jego obroty nie przekroczyły 30 000 zł lub, gdy proporcja ustalona na podstawie danych za ubiegły rok byłaby, zdaniem podatnika, niereprezentatywna w stosunku do roku bieżącego. W ściśle określonych przypadkach możliwa jest również sprzedaż mieszana bez proporcji. Stosuje się ją wówczas, gdy kwota podatku naliczonego, niepodlegającego odliczeniu, wynikająca z obliczenia proporcją w skali roku, jest mniejsza niż 500 zł. Uznaje się wówczas, że proporcja jest równia 100%. W przypadku natomiast, gdy nie przekroczy ona 2%, uznaje się, że jest równa 0%.

Roczna korekta VAT naliczonego

Na koniec roku podatkowego każdy podatnik prowadzący działalność mieszaną zobowiązany jest do obliczenia struktury obrotów, jakie w nim osiągnął. Wartość ta jest podstawą do korekty VAT naliczonego za dany rok podatkowy i staje się jednocześnie proporcją do wstępnego rozliczania podatku naliczonego w bieżącym roku podatkowym. Korektę podatku naliczonego za 2018 rok należy wykonać jednorazowo w deklaracji VAT za styczeń 2019 roku. W zależności od wyniku podatnik powinien albo zwiększyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia, albo ująć ją ze znakiem minus, gdy wynik jest ujemny. Należy przy tym zaznaczyć, że korekta VAT naliczonego dotyczy wyłącznie: towarów niestanowiących środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest wyższa niż 15 000 zł.

Jeśli właśnie poszukujesz biura rachunkowego, które Cię odciąży i kompleksowo zajmie się księgowością w Twojej firmie skontaktuj się z nami http://efekta.waw.pl/.

Artykuł sponsorowany.