Marketing MIX Problem długich terminów płatności (60 na 90) – podsumowanie panelu

Problem długich terminów płatności (60 na 90) – podsumowanie panelu

16
0

W środę, 27 listopada 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR odbył się panel dyskusyjny „Czy 60 na 90 podcina skrzydła małym i średnim przedsiębiorcom?”.

Panel był zainicjowany przez pięć Stowarzyszeń: SKM SAR, Związek Firm Public Relations (ZFPR), Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Organizację Firm Badania Opinii i Rynku oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA, w związku z oświadczeniem marki Unliver z 4 listopada 2013 roku. W roli panelistów wystąpili: Paweł Tyszkiewicz – Pełnomocnik Zarządu SKM SAR, reprezentujący branżę komunikacji marketingowej, Zbigniew Gajewski – Zastępca Dyrektora Generalnego w Konfederacji Lewiatan, Maciej Ślusarek z kancelarii prawnej Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k. oraz Marcin Ledworowski – Wiceprezes BIG Info Monitor. Wśród zebranej publiczności znaleźli się reprezentanci Stowarzyszeń, firm z branży komunikacji marketingowej oraz strony klienckiej, a także dziennikarze.

Podczas panelu dyskutowano na temat wpływu długich terminów płatności na sektora MSP, zjawiska zatorów płatniczych, a także oddziaływania tych praktyk na sytuację społeczno-gospodarczą.

– Wydłużenie terminu płatności do 90 dni, może wpłynąć znacząco na bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wynika właśnie z Raportu BIG – nieterminowane płatności stanowią poważny problem
w prowadzeniu działalności gospodarczej – tak uważa 80% pytanych firm. Nieterminowe płatności stanowią poważny problem w prowadzeniu działalności gospodarczej dla 8 na 10 badanych firm – zarysował sytuację Marcin Ledworowski, Wiceprezes BIG Info Monitor.

– Duże firmy powinny sobie zdać sprawę, że wydłużanie terminów płatności będzie je więcej kosztować. Dostawcy prędzej czy później doliczą im koszt pieniądza w czasie do ceny dostarczanych usług czy produktów – dodał Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan.

Negatywny wpływ tego typu praktyk podkreślał również Paweł Tyszkiewicz – MSP to 95% firm w Polsce i ponad 60% wszystkich zatrudnionych pracowników. Płacenie im w terminach dłuższych niż terminy płacenia pensji to działanie nie tylko przeciwko firmom-dostawcom, ale przeciwko 60%  zatrudnionych, którzy pracują w MSP, czyli znaczny % konsumentów – stwierdził Pełnomocnik Zarządu SKM SAR.

Rozmowa poświęcona była również regulacjom prawnym wyznaczającym normę w tym zakresie. Na potrzeby panelu została przygotowana ekspertyza prawna w tym zakresie przez kancelarię prawną LSW.

– Wydłużenie terminów zapłaty ponad 60 dni poprzez wysłanie jednostronnych oświadczeń może być potraktowane jako brak spełnienia przesłanek wymaganych przez ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Niezależnie od tego, że konieczna jest zgoda obydwu stron na dłuższe terminy, to muszą być spełnione jeszcze inne przesłanki, między innymi takie wydłużenie musi być obiektywnie uzasadnione. Pamiętać też trzeba, że oprócz uzasadnienia takiego wydłużenia, nie można naruszyć „zasad współżycia społecznego”
i „społeczno-gospodarczego cel umowy” przyjmując taki zapis – powiedział Maciej Ślusarek, partner w Kancelarii LSW.

Dyskutowano również na temat zależności między terminami płatności a deklaracjami przedsiębiorstw
w zakresie CSR. – Jeśli firma jednostronnie wprowadza 90-dniowy termin płatności, a jednocześnie deklaruje i komunikuje, że przestrzega zasad CSR, to jest to oczywisty dysonans.  Istotą idei społecznej odpowiedzialności jest bowiem oparcie relacji z interesariuszami na równorzędnym dialogu i uwzględnianiu ich racji i potrzeb – ocenił Zbigniew Gajewski.

Jednocześnie organizatorzy panelu – SKM SAR, OFBOR, ZFPR, IAA oraz SMB zapowiedzieli chęć organizacji kolejnego spotkania, podczas którego centralnym tematem rozmowy będą płatności jak element strategii
i praktyki CSR w przedsiębiorstwie.

Tutaj dostępna jest analiza prawna odnoszącą się do praktyk zbytniego wydłużania terminów płatności.