Marketing MIX FAST TRACK – szybka ścieżka do ochrony znaku towarowego w UE

FAST TRACK – szybka ścieżka do ochrony znaku towarowego w UE

119
0

O tym, że w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, dalej: OHIM) można błyskawicznie uzyskać rejestrację wzoru wspólnotowego chronionego we wszystkich Państwach Unii Europejskiej pisaliśmy w wakacyjnym numerze OOH magazine z 2014 r. Nie jest to jednak jedyna szybka ścieżka w tym urzędzie. Również wspólnotowe znaki towarowe doczekały się przyśpieszonego trybu.

Od niedawna OHIM oferuje zgłaszającym możliwość szybszego badania i publikacji, co przekłada się na możliwość szybszego uzyskania ochrony wspólnotowego znaku towarowego. Zwykle, kiedy do urzędu wpływa zgłoszenie znaku towarowego, poddawane jest ono ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, jak również zdolności ochronnej znaku. Im bardziej złożone zgłoszenie, tym więcej czasu zajmuje rozpatrzenie zgłoszenia i zbadanie wszystkich przesłanek rejestracji. Aby zatem nie dopuścić do swoistych „korków” OHIM proponuje zgłaszającym usprawnienie pierwszego etapu rozpatrywania zgłoszenia. Zgłoszenia, które spełniają wyznaczone przez OHIM kryteria, mogą bowiem sprawnie przejść przez etap badawczy i być opublikowane nawet w ciągu kilku dni od momentu zgłoszenia, podczas gdy publikacja zgłoszenia rozpatrywanego w trybie zwykłym następuje nie wcześniej niż w terminie 2-3 miesięcy od daty zgłoszenia. Jest to tzw. szybka ścieżka (ang. fast track).
Korzyścią z wyboru szybkiej ścieżki nie jest jedynie skrócenie czasu badania znaku do jego publikacji. Istotną zaletą jest też bezpieczeństwo zgłoszenia dokonanego w takim trybie. Warunkiem skorzystania z trybu fast track jest bowiem wybranie towarów i usług, dla których znak ma być chroniony, z listy towarów i usług zaakceptowanej przez OHIM i wszystkie urzędy państw UE. Sporządzenie wykazu towarów i usług w oparciu o zharmonizowaną bazę danych zwiększa szansę, że zgłoszenie pozbawione będzie nieścisłości i uchybień formalnych.

Warunkiem skorzystania z szybkiej ścieżki jest uiszczenie z góry opłaty urzędowej za zgłoszenie. Eksperci OHIM nie zaczną rozpatrywać zgłoszenia dopóki nie zostanie ono opłacone. W przypadku, gdy pełnomocnik posiada otwarty rachunek rozliczeniowy w OHIM może zaznaczyć, aby opłata została pobrana w momencie zgłoszenia. Wówczas, jeśli zgłoszenie nie zawiera żadnych nieprawidłowości, będzie mogło od razu zostać skierowane na szybką ścieżkę rozpatrywania.

Warunki, które należy spełnić, aby zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało skierowane na szybką ścieżkę są następujące:
• zgłoszony znak towarowy jest znakiem indywidualnym,
• zgłoszony znak towarowy jest znakiem słownym, graficznym, przestrzennym lub dźwiękowym,
• kolory użyte w znaku są określone standardowo,
• zgłoszenie nie zawiera opisu znaku towarowego ani wyłączeń,
• wykaz towarów i usług został sporządzony na podstawie zharmonizowanej bazy towarów i usług,
• opłata za zgłoszenie została uiszczona w momencie dokonania zgłoszenia,
• zgłaszający nie zażądał krajowych sprawozdań z poszukiwań,
• w przypadku zastrzegania pierwszeństwa lub starszeństwa wszystkie potrzebne dane i dokumenty zostały wskazane i dołączone do zgłoszenia.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez OHIM w biuletynie Alicante News nr 6/2015, od momentu wprowadzenia trybu szybkiego procedowania 24 listopada 2014 r. więcej niż 26% zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych zostało dokonanych w trybie fast track. W ciągu pierwszych 6 miesięcy średni czas opublikowania zgłoszeń dokonanych w tym trybie, licząc od daty zgłoszenia, to 7 dni, a w niektórych przypadkach nawet w ciągu 3 dni.

Należy jednak pamiętać, iż w pewnych okolicznościach zgłoszenie, które początkowo znalazło się na szybkiej ścieżce, może zostać rozpatrzone w zwykłym trybie. Dzieje się tak np. wówczas, gdy podczas badania znaku towarowego, który jest przedmiotem zgłoszenia, okaże się, że znak ten nie posiada dostatecznej zdolności odróżniającej. Wówczas zgłaszający zostanie o tym poinformowany na piśmie i będzie mógł podjąć obronę znaku, niemniej jednak zastosowanie znajdą tu już standardowe procedury i terminy.

Podsumowując, szybka ścieżka znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze standardowymi towarami lub usługami, natomiast nie będą mogli z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy potrzebują wąsko sprecyzowanego zakresu towarów i usług, odpowiednio do danej branży, gałęzi przemysłu, czy specyfiki rynku. Wszędzie tam, gdzie taka wąska specjalizacja nie jest konieczna, warto z przyśpieszonego trybu korzystać.

 

Kancelaria Rzeczników
Patentowych J. Markieta,
M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

ul. Wańkowicza 5A lok. 23
02-796 Warszawa
tel. 22 254 25 35
fax 22 254 25 34
www.ipandlaw.com
office@ipandlaw.com

Kancelaria Rzeczników Patentowych IP & Law świadczy usługi z zakresu praw własności przemysłowej – wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zarówno w postępowaniach zgłoszeniowych, jak i w postępowaniach spornych, o unieważnienie lub naruszenie praw wyłącznych. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP,
Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Małgorzata Zielińska-Łazarowicz – prawnik, rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)