Trade marketing Okiem prawnika: BDO w branży marketingowej | Dominika Grabarczyk

Okiem prawnika: BDO w branży marketingowej | Dominika Grabarczyk

0

Dominika Grabarczyk – Prawnik, TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Czy agencje marketingowe mają obowiązek wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to prowadzony w systemie teleinformatycznym zbiór danych podmiotów trudniących się działalnością powiązaną z gospodarowaniem odpadami.BDO w zakresie ewidencjonowania odpadów i gospodarowania nimi jest projektem bez precedensu w skali światowej. To rewolucyjne rozwiązanie wymusiło na wielu przedsiębiorcach rejestrację w BDO, w celu zarządzania odpadami za pomocą systemu teleinformatycznego. Warto się zatem zastanowić, czy obowiązkowi rejestracji podlegają podmioty prowadzące działalność marketingową.

Większa kontrola = mniej nadużyć?

System BDO, integrujący dane z różnych płaszczyzn procesu zarządzania odpadami, nie tylko ma przynieść korzyść w postaci usprawnienia całej procedury ewidencjonowania odpadów i składania sprawozdań w tym przedmiocie, ale także docelowo ma znacząco zmniejszyć skalę nadużyć na tym polu. Od dnia 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostały kolejne moduły BDO, umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów. Otwarcie dodatkowych modułów, w założeniu ma ułatwić Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzanie kontroli nad prawidłowością gospodarowania odpadami oraz przyspieszyć czas reakcji w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Moduł ewidencji umożliwić ma sprawowanie ścisłej kontroli nad transferem odpadów, w szczególności odpadów komunalnych (z uwagi na zdalny dostęp do danych zawartych w dokumentach ewidencji odpadów, organy będą mogły wcześniej zaplanować kontrolę, jeszcze przed odbiorem odpadów), z kolei moduł sprawozdawczy ma ułatwić przedsiębiorcom gospodarującym odpadami przekazywanie sprawozdań z działalności w tym zakresie.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w BDO

Obowiązek rejestracji w BDO, a co za tym idzie – prowadzenia elektronicznej (od 30 czerwca 2020 r.) ewidencji odpadów oraz składania rocznych sprawozdań dotyczy przedsiębiorców, posiadających/ wytwarzających odpady inne niż komunalne (tj. inne niż powstające w gospodarstwach domowych lub podobne do nich ze względu na swój charakter i skład). Oprócz powyższego, ustawa określa także inne kategorie podmiotów niezobowiązanych do posiadania indywidualnego konta w BDO, jednak w katalogu tym nie znajdują się podmioty z branży marketingowej.

Decydująca jest wielkość firmy

Jeśli chodzi o szeroko pojętą działalność biurową, w celu ustalenia, czy konieczny jest wpis do BDO, należy określić ilości wytwarzanych/ posiadanych odpadów, z wyłączeniem odpadów stricte komunalnych, tj. powstających w związku z zaspokajaniem potrzeb pracowników, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością firmy (np. opakowania po kawie i herbacie, zużyte ręczniki papierowe, butelki po napojach itd.). Minister Klimatu w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2019 roku – w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2531) określił bowiem kategorie i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji –przykładowo w przypadku zużycia do 50 kg tonerów drukarskich, do 20 kg baterii i akumulatorów, do 500 kg opakowań z papieru i tektury czy tworzyw sztucznych – nie ma obowiązku rejestracji w BDO. Jeśli jednak, w toku prowadzonej działalności którykolwiek z limitów ustalonych w ww. rozporządzeniu zostanie przekroczony – wpis jest konieczny.

Przeniesienie odpowiedzialności za posiadane odpady

W przypadku, gdy firma zobowiązana jest do posiadania indywidualnego konta w BDO, ale jednocześnie prowadzi działalność w lokalu, który współdzieli z innym przedsiębiorcą, możliwe jest przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na współnajemcę bądź wynajmującegolokal. Powyższe następuje w drodze zawarcia stosownej umowy o przeniesienie praw i obowiązków związanych z odpadami (umowa ta musi zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności). Wówczas do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów zobowiązany będzie podmiot od którego wynajmujemy biuro bądź przedsiębiorca, który w tym biurze wspólnie z nami prowadzi działalność.

Elektroniczny obrót odpadami

Od 30 czerwca 2020 r. dokumenty ewidencji odpadów będzie należało sporządzać i generować wyłącznie elektronicznie, a możliwość wystawiania ww. dokumentów w formie papierowej – jak to miało miejsce do tej pory – zostanie całkowicie wyłączona. W praktyce oznacza to, że podmioty, które do tego czasu nie otrzymają dostępu do indywidualnego konta w BDO, nie będą mogły uczestniczyć w obrocie odpadami. Wyjątkiem od powyższego będzie jedynie sytuacja awarii systemu – wówczas, dokumenty ewidencji odpadów będzie można sporządzać w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

Sankcje za brak wpisu do BDO

Przepisy prawa przewidują dość znaczne sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z BDO. Za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 100,00 zł do ponad 1.000.000,00 zł. Za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może również nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5.000,00 zł do 1.000.000,00 zł. Dodatkowo, za naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych określonych w ustawie, może zostać wymierzona kara grzywny w wysokości od 100,00 zł do ponad 1.000.000,00 zł. Dlatego też, w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka nałożenia ww. kar, najlepiej szczegółowo zapoznać się z regulacjami dot. BDO.

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu OOH magazine. Do pobrania TUTAJ.