Gadżety reklamowe Walne Zebranie Członków PIAP – zmiany i wyzwania

Walne Zebranie Członków PIAP – zmiany i wyzwania

0

Zmiana personalna w Zarządzie PIAP, modyfikacja statutu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, nowe cele – to główne tematy poruszane podczas Walnego Zebrania Członków Izby (Nadzwyczajnego i Zwyczajnego), które odbyło się w sali konferencyjnej w Kętach 21 maja.

Głównym tematem poddanym głosowaniu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PIAP były zmiany statutowe, które wyznaczyły m.in. nowe potrzeby uwypuklone przez pandemię koronawirusa. Jedną z nich był charakter spotkań, w jakim mogą odbywać się spotkania Członków Izby. Zgodnie z postulatem zmieniono paragraf 14.3 statutu: „Zebrania członków poszczególnych władz Stowarzyszenia mogą odbywać się z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej, w takiej też formie mogą być podejmowane uchwały władz Stowarzyszenia. Dopuszcza się również udział i głosowanie w formie hybrydowej, tj. częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz częściowo przy zapewnieniu osobistej obecności członków władz Stowarzyszenia lub ich pełnomocników. Uszczegółowienie zasad wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej może nastąpić w formie regulaminu uchwalanego przez Zarząd, po pozytywnym zaopiniowaniu regulaminu przez Komisję Rewizyjną.” Zmiana ułatwi płynność i decyzyjność Stowarzyszenia w razie ewentualnych, kolejnych lockdown’ów. Drugą ze zmian statutowych było wydłużenie kadencji Zarządu Izby – z trzech do czterech lat (licząc od wyborów w 2018 roku).

Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PIAP udzielono absolutorium Zarządowi Izby za rok 2020. Doszło także do jednej zmiany personalnej. Anna Roszczak w kwietniu br. złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu i nową Wiceprezes została Magdalena Humeńczuk z Inspirion Polska Sp. z o.o.

Walne Zebranie Członków PIAP to także okazja do podsumowania działań i wytyczenia nowych celów i priorytetów. W planie na 2021/2022 jest kontynuacja spotkań regionalnych oraz Wieczoru Branżowego, dalsze wydawania Gazety PIAP i Katalogu. Izba ma w planie stworzenie nowej strony internetowej, która będzie miała większe możliwości zarządzania treścią. Pojawił się także zamysł kontynuacji kampanii „Odmrażamy upominki reklamowe” i intensyfikacja działań reklamowych promujących upominek reklamowy. Jednym z narzędzi ma być kolejne badanie, które sprawdziłoby siłę marketingową upominków reklamowych.  Izba zamierza także kontynuować działania lobbingowe, nadal aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach branżowych oraz powiększać pakiet korzyści dla swoich Członków.

www.piap-org.pl