Logo

Event MIX

Agencje SOIT w poszanowaniu dla ekorozwoju

Jedną z tegorocznych inicjatyw Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel  (SOIT) jest edukacja Członków w obszarze wprowadzonych przez Unię Europejską dyrektyw dotyczących składania przez Przedsiębiorstwa raportów z prowadzonych przez nie działań w obszarach ESG, czyli E-ochrony środowiska, S-odpowiedzialności społecznej i G- zarządzania.

W czasie Konferencji Incentive Day, 21 czerwca, jeden z paneli tematycznych poświęcony został wprowadzeniu do koncepcji ESG i dyskusji o tym, jakie działania jesteśmy w stanie podejmować w branży Incentive Travel, które będą korzystne dla środowiska a równocześnie podniosą wartość naszych usług na rynku.

W kolejnym kroku „oswajania ESG”, w październiku, Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich członków szkolenie. Poprowadziła je Pani Joanna Bańkowska, ekspert akademii IKG Technology.
W 6-cio godzinnych zajęciach online udział wzięło 25 przedstawicieli z 15 agencji zrzeszonych w SOIT: Activezone, *Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club Szerkus, eTravel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, Margot Travel Biznes, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, Power, Travel Concierge, United Partners, Wysoko i Wyżej, a także prezes Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, które działa przy SOIT.

W pierwszej części szkolenia położono szczególny nacisk na przedstawienie głównych przesłanek dla konieczności wdrożenia i stosowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu zarządczego określanego mianem: Koncepcji ESG.
Pierwszą i kluczową przesłanką jest globalne ocieplenie klimatu i konsekwencje z nim związane dla całej planety, ludzi i wszystkich pozostałych organizmów ją zamieszkujących. Susze, powodzie, huragany, topnienie lodowców to wszystko powoduje naruszenie równowagi w przyrodzie, powtarzające się kataklizmy i anomalia.

Drugim argumentem jest kwestia unikania podatków, bądź stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej przez wiele krajów na świecie i wykorzystywanie tzw. rajów podatkowych. Międzynarodowe koncerny przenoszą 40 proc. swoich zysków do krajów, które umożliwiają im unikanie płacenia podatków a to implikuje dalej do pogłębiania się nierówności społecznych występujących na Ziemi, doprowadzających do wykluczenia ekonomicznego, głodu i biedy.
Jednym z efektów tych działań jest fakt, że miliony dzieci na świecie są zmuszone do wykonywania pracy zarobkowej. Obecnie szacuje się, że ogółem na świecie pracuje 152 miliony nieletnich, a z tego 72 miliony w szkodliwych warunkach. (według ILO)
Nałożenie konieczności składania raportów dotyczących realizacji celów ESG w każdej z dużych korporacji przyczyni się do transparentności jej działań a także zobrazuje dążenia jakie podejmuje w celu polepszenia prezentowanych wyników.
W dalszej części szkolenia omówione zostały cele ESG oraz istotne akty prawne w obszarze ESG dotyczące terminów i sposobów raportowania przez konkretne grupy przedsiębiorstw.

Kolejnym krokiem było określenie ścieżki działań jakie powinna podjąć każda firma w celu dostosowania się do obowiązujących wytycznych dotyczących raportowania realizacji celów ESG: i tu znalazły się: Szkolenie w obszarze Zrównoważonego Rozwoju/ESG, wykonanie audytu „0”, opracowanie strategii ESG poprzez wybór celów, wdrożenie działań i na koniec sporządzenie raportu ESG na podstawie powyższych działań z uwzględnieniem oceny ryzyka, zgodnie z dyrektywą CSRD.

Organizatorzy wyjazdów incentive travel należą do grupy MŚP, która prawdopodobnie jako jedna z ostatnich będzie zobligowana do sporządzania raportów z realizacji celów ESG. Jednak już teraz do raportowania przygotowują się klienci branży Incentive Travel – duże korporacje, banki i inne firmy sektora finansowego. Kluczowym tematem w przygotowywaniu raportu w każdym przedsiębiorstwie jest opisanie łańcucha dostaw, w którym istotne jest każde ogniwo i jego oddziaływanie na środowisko.

Agencje Incentive Travel zrzeszone w SOIT, ze swoją wysoką świadomością i przygotowaniem merytorycznym w obszarze koncepcji ESG, są w stanie przygotować najlepsze oferty wyjazdów motywacyjnych dla swoich klientów, które oprócz ciekawego i atrakcyjnego programu dla uczestników zapewnią realizację z naciskiem na minimalizację śladu węglowego i wodnego a także na efektywne wspieranie lokalnych społeczności odwiedzanych destynacji.

Znając i optymalizując swój łańcuch dostaw, organizatorzy wyjazdów Incentive Travel zapewnią Klientowi w jego łańcuchu dostawcę profesjonalnych usług o wysokiej jakości, świadczonych z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju i nakierowanych na realizację celów ESG.
SOIT będzie kontynuował „przygodę z ESG” poprzez dalsze działania edukacyjne i finalnie wypracowanie „klucza do ESG w Incentive Travel”, który będzie pomocny w opracowaniu strategii ESG i sposobów jej realizacji w Agencjach Członkowskich.


Więcej newsów z branży TUTAJ.