Marketing MIX Wygraj książkę “e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie”

[KONKURS] Wygraj książkę “e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie”

132
0

W najnowsyzm OOH magazine możecie przeczytać rozdział książki “e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie” autorstwa Adama Łaszyna wraz z zespołem. Materiał jest także dostępny w naszym serwisie online. Każdy, kogo zachęcił powyższy fragment, ma szansę na zdobycie własnego egzemplarza publikacji.

Konkurs odbywa się na profilu OOH magazine na Facebooku:

[KONKURS] Jako partner publikacji, mamy dla Was aż 5 książek Adama Łaszyna (wraz z zespołem) “e-Kryzys. Jak zarządzać…

Opublikowany przez OOH magazine Wtorek, 10 listopada 2020

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej:
 
REGULAMIN KONKURSU „e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie” jest firma OOH magazine (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/OOHmagazine/ (zwanej dalej “Fanpage”)
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 
3. Konkurs trwa od dnia 11 listopada do 27 listopada br.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest 5 książek “e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie”  .
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.20 listopada Organizator wytypuje najciekawszą jego zdaniem odpowiedzi, która zostaną nagrodzone książkami.
2. Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail lub poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
3. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona pod postem konkursowym.
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
10. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
11. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie na Fanpage OOH magazine.
13. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 10 dni od daty przesłania danych adresowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
16. W przypadkach wykrycia działało niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.