Marketing MIX Silver generation w sektorze komunikacji marketingowej | Raport z badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych...

Silver generation w sektorze komunikacji marketingowej | Raport z badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+

301
0

W grudniu 2020 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej przeprowadziła badanie dotyczące sytuacji zawodowej osób powyżej 50. r.ż w branży marketingowej. Wielowątkowość badania dotknęła zarówno tematu rynku pracy, jak
i kompetencji, ale także pozwoliła na zebranie dobrych praktyk oraz wskazanie wyzwań
i korzyści płynących z zatrudnienia silversów.

– Określenie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych osób 50+ jest szczególnie istotne, ponieważ
w niedalekiej  przyszłości osoby te będą stanowiły ponad połowę populacji. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat bardzo zmienił się profil osób 50+, zarówno jako pracownika, jak
i konsumenta. Ktoś, kto kiedyś pracował „do emerytury”, dziś jest osobą dążącą do dalszego rozwoju zawodowego oraz otwartą na nowe wyzwania. Potwierdzają to również badania marketingowe – ludzie 50+, tzw. silver surfers, to konsumenci aktywnie żyjący
w społeczeństwie, zainteresowani technologią i produktami skierowanymi do swojej grupy wiekowej. Z moich osobistych doświadczeń pracy w sektorze komunikacji marketingowej wynika, że osoba pięćdziesięcioletnia poszukująca pracy jest uznawana nie tylko za pracownika zdeterminowanego i terminowego, ale również otwartego na zmiany, chętnie uczącego się oraz podejmującego ambitne wyzwaniapodkreśliła Anna Maciągowska-Rybicka, Head of HR, Havas Media Group Poland, Członkini Rady Sektorowej.

Raport ukazuje, że w perspektywie 30 lat nastąpi wzrost liczby ludności w wieku 50+ do 11%, a firmy będą zwiększać działania aktywizujące osoby 50+ jako pracowników i jako klientów. Dla silversów oznacza to konieczność podążania za możliwościami, jakie dają nowe rozwiązania, i odejście od starych, często nieaktualnych procesów. Bardzo ważnym aspektem w branży komunikacji marketingowej jest ciągła styczność z ludźmi młodymi i odpowiednia komunikacja między pokoleniami. W przedsiębiorstwach na ogół występują stanowiska juniorskie i seniorskie, które muszą ze sobą współpracować i nie da się zastąpić jednych drugimi. Dzięki temu też ludzie w tej branży dłużej zachowują młodość.

Mimo, że najczęściej wymienianą barierą przed zatrudnianiem osób powyżej 50. r.ż. jest brak cechy naturalnie występującej u osoby młodej, czyli wyczucia i znajomości mediów społecznościowych, to dalej osoby te mogą wnieść dużo dobrego do branży. Ich inny punkt widzenia pozwala na wypracowanie lepszych rozwiązań, a wysoko cenione umiejętności miękkie i zarządcze uzupełniają kompetencje zespołowe w niezwykle wymagających czasach.

– Silver generation jest gorącym tematem nie tylko w sektorze komunikacji marketingowej, ale w ogóle. Wiedza o tym, jak osoby 50+ funkcjonują w branży, jakie mają wyzwania, jakie są ich mocne strony, jest niezbędna do wdrożenia procesów pozwalających na zwiększenie zatrudnienia tej grupy społecznej w sektorzeargumentuje Marcin Olkowicz, Przewodniczący i Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Badanie ilościowe pokazało, że obecnie mniej niż połowa firm (45%) deklaruje zatrudnianie pracowników 50+ zajmujących się komunikacją marketingową. Średnio, w przypadku wszystkich badanych firm, co dziesiąty zatrudniony w sektorze komunikacji marketingowej (10%) to osoba powyżej 50. r.ż. W żadnej z badanych firm pracownicy 50+ nie stanowili większości kadry.

Dwa podstawowe obszary zatrudniania silversów to obsługa klienta (65%) oraz projektowanie i zarządzanie kampanią marketingową w tradycyjnym wydaniu (63%). W trzeciej kolejności ex-aequo wymieniano analizę danych i zarządzanie zespołem (po 61%). Wśród dwóch najmniej popularnych obszarów znajdują się: kontakt z mediami, public relations (42%) oraz projektowanie i zarządzanie kampanią digitalową, online (48%).

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej przez niezależny instytut badawczy SW Research wśród kadry zarządzającej, dyrektorów i kierowników HR oraz innych przedstawicieli firm z sektora komunikacji marketingowej, którzy mają udział w polityce zatrudnieniowej swoich organizacji. Raport z badania składa się z 3 elementów:

  • Desk research – analiza materiałów zastanych – przegląd ogólnodostępnych badań naukowych oraz publikacji popularno-naukowych;
  • Badanie jakościowe – obejmujące pracowników 50+ oraz pracodawców;
  • Badanie ilościowe – obejmujące pracodawców (N=231).

Szczegółowy raport z badania dostępny TUTAJ.

AS